خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

انتشار نشریه راهبرد


پس از چندین دوره توقف، مجددا نشریه راهبرد منتشر شد و در دانشکده توزیع گردید.
دریافت فایل الکترونیک شماره نهم نشریه