خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

دوره شتابدهی کارآفرینان


با دعوت شتابدهنده پیشگامان جلسه‌ای بین مسئولین این نهاد و اعضای انجمن علمی صنایع برقرار شد و تصمیم به همکاری انجمن علمی و شتاب‌دهنده در موضوعات مختلف گرفته شد. در همین راستا در جلسه فراخوان دوره دوم شتابدهی انجمن علمی همکاری مناسبی جهت برگزاری این مراسم با شتاب‌دهنده داشته است.