خطا
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

آموزش کارگاهی نرم افزار صفحه گسترده Excel سطح مقدماتی


سر فصل ها وعناوینی که در این کارگاه تدریس خواهد شد به شرح زیر است:
• وارد کردن متن به سلول‌ها
• تایپ سریع زمان و تاریخ
• آشنایی با توابع پرکاربرد نظير: sum, max, min, average, count, countif, counta, today, now
• شیوه مطلق‌سازی فرمول‌ها
• محاسبه اختلاف بین ساعت‌ها
• آشنایی با سلول و صفحه
• انتخاب سطر و ستون
• انتخاب ناحیه فعلی
• ترکیب متن
• گروه کردن شیت‌ها
• ساختن جدول ضرب
• حرکت سلول فعال